Regulamin sklepu internetowego Cross Jeans

określający m.in. zasady zawierania umów poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach KonsumentaSPIS TREŚCI

    § 1 Definicje
    § 2 Kontakt ze Sprzedawcą
    § 3 Wymogi techniczne
    § 4 Zakupy w Sklepie
    § 5 Płatności
    § 6 Realizacja zamówienia
    § 7 Prawo odstąpienia od umowy
    § 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
    § 9 Reklamacje
    § 10 Dane osobowe
    § 11 Zastrzeżenia


§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, kupujący w Sklepie lub podejmujący czynności zmierzające do dokonania zakupu, bez bezpośredniego związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem usługa cyfrowa w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, dzięki której Kupujący może nieodpłatnie skorzystać z dodatkowych funkcji w Sklepie.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie lub podejmujący czynności zmierzające do dokonania zakupu.
Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
Przedsiębiorca uprzywilejowany – Kupujący będący osobą fizyczną, zawierający lub zamierzający zawrzeć ze Sprzedawcą umowę na podstawie Regulaminu bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niego charakteru zawodowego.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy Cross Jeans prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.crossjeans.pl.
Sprzedawca –    CROSS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem     Trakt Brzeski 1, Zakręt, 05-077 Warszawa,    wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000053921, NIP 5242271550, nr REGON 014916840, kapitał zakładowy 2 470 000,00 zł.
Ustawa o prawach konsumenta – polska ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1. Adres pocztowy: Trakt Brzeski 1, Zakręt, 05-077 Warszawa    

2. Adres e-mail: sklep@crossjeans.pl    

3. Telefon: +48 22 780 26 03 lub 519 353 422    

4. Koszt połączenia telefonicznego lub transmisji danych wykonywanych przez Kupującego wynika z podstawowej taryfy operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usług internetowych, z którego usług korzysta Kupujący. Sprzedawca zwraca uwagę, że koszt połączenia międzynarodowego lub międzynarodowej transmisji danych może być wyższy niż koszt połączenia lub transmisji krajowej – w zależności od taryfy przyjętej przez operatora telekomunikacyjnego lub dostawcę usług internetowych, z usług którego korzysta Kupujący.    
§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:   

 • urządzenie z dostępem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

1. Ceny produktów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za produkt.

2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za produkt oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.        

3. Wybrany do kupienia produkt należy dodać do koszyka w Sklepie.

4. Następnie Kupujący wybiera sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie spośród dostępnych w Sklepie opcji, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.    

5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.    

6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

7. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.                      
§ 5 PŁATNOŚCI

1. W Sklepie dostępne są następujące metody płatności:        

 1. zwykły przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy;
 2. za pośrednictwem platformy płatniczej:                
  • PayU   
 3. za pobraniem, tj. kartą lub gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego;                                       

 2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 5 Dni roboczych od złożenia zamówienia.    

                      § 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia wynosi 5 Dni roboczych.            

2. W przypadku gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.    

3. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.                    

4. W Sklepie dostępne są następujące metody dostawy:                                    

 1. za pośrednictwem firmy kurierskiej;                            
 2. za pośrednictwem Poczty Polskiej;                            
 3. do paczkomatów InPost.                                                        

                   § 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.    

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:            

 1. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru;                
 2. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego, weszła w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu towarów, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach.                                            

3. Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).    

4. Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.    

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.        

  

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY    

6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.    

7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.    

8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego uprzywilejowanego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.        

9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Trakt Brzeski 1, Zakręt, 05-077 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował             Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.        

10. Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

11. Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.        

12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Kupujący uprzywilejowany również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Kupujący uprzywilejowany zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.       

                                                              § 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7 Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:                            

a. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;                

b. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;                

c. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;                

d. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;                

e. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;                

f. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

g. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.                

                                                               § 9 REKLAMACJE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedawca ponosi wobec Kupującego uprzywilejowanego odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową, przewidzianą przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przez przepisy Ustawy o prawach konsumenta.    
 2. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji (w tym dotyczących działania Sklepu) na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.     
 3. Jeśli na produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w Sklepie.    
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.       

II KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANI

A. Towary           

 1. W przypadku braku zgodności towaru z umową, Kupujący uprzywilejowany ma  możliwość skorzystania z uprawnień określonych w rozdziale 5a Ustawy o prawach konsumenta.                
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.                
 3. Na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku braku zgodności z umową, Kupujący uprzywilejowany może żądać:                    
  1. wymiany towaru,
  2. naprawy towaru.                   

4. Dodatkowo, Kupujący uprzywilejowany może złożyć oświadczenie o:                                            

a. obniżeniu ceny,

b. odstąpieniu od umowy                

w sytuacji, gdy:                                            

 • Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta;                        
 • Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o prawach konsumenta;                        
 • brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;                        
 • brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o prawach konsumenta;                         
 •  z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego uprzywilejowanego.                                                                             

5. W przypadku towaru podlegającego naprawie lub wymianie, Kupujący uprzywilejowany powinien udostępnić ten towar Sprzedawcy. Sprzedawca odbiera od Kupującego uprzywilejowanego towar na swój koszt.

6. Kupujący uprzywilejowany nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.

7. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszej sekcji (dotyczącej towarów), Kupujący uprzywilejowany niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt, na adres Trakt Brzeski 1, Zakręt, 05-077 Warszawa. Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.                

8. Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego uprzywilejowanego o obniżeniu ceny.


B. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Konsument może skorzystać m.in. z:                

 • pomocy odpowiedniego Europejskiego Centrum Konsumenckiego z Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich.  Centra udzielają informacji o prawach konsumentów i pomagają w rozwiązaniu sporu w przypadku zakupów transgranicznych.  Pomoc Europejskich Centrów Konsumenckich jest co do zasady bezpłatna. Lista Centrów Konsumenckich właściwych dla danego państwa znajduje się pod adresem:                        https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/                    
 • internetowej platformy ODR (Online Dispute Resolution), zapewnianej przez Komisję Europejską, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Ponadto, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej można skorzystać z następujących form wsparcia:                

 • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php                    
 • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php                    

 2. Poprzednie postanowienie ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.            

3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne zarówno dla Sprzedawcy jak i Konsumenta.            

4. Konsument może dodatkowo skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. 


III KUPUJĄCY INNI NIŻ KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANI

1. Celem uniknięcia wątpliwości Sprzedawca zwraca uwagę, że do odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego innego niż Kupujący uprzywilejowany, związanej z reklamacją, stosuje się postanowienie § 11 ust. 7.

                                                               § 10 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.    

2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:        

 • umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),            
 • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz            
 • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia  lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).               

3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.

4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:          

 1. przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;            
 2. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;            
 3. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez Sklep;            
 4. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy            

 – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku.    

5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:        

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. ich sprostowania,
 3. usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. przeniesienia danych do innego administratora                
                  a także prawo:            
 6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Sprzedawcę).               

6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.    

7.  W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do organu właściwego dla ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.                                                           

                                                           § 11 ZASTRZEŻENIA

1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.    

2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.    

3. Wszelkie umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego, z zastrzeżeniem ust. 4.    

4. Wybór prawa polskiego dla umów zawartych na podstawie Regulaminu z Konsumentem nie uchyla i nie ogranicza praw tego Kupującego, przysługujących mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, znajdujących zastosowanie dla Konsumenta w sytuacji, w których nie ma miejsca wybór prawa. Oznacza to w szczególności, że jeśli właściwe dla danego Konsumenta przepisy krajowe przewidują ochronę szerszą niż wynikająca z niniejszego Regulaminu lub prawa polskiego – stosuje się tę ochronę szerszą.    

5. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.    

6. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, związanego z umową zawartą za pośrednictwem Sklepu, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.    

7. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Kupującym uprzywilejowanym, z tytułu umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu - w granicach dopuszczonych przez prawo - jest wyłączona.    

        
CENY I CZAS DOSTAWY TOWARÓW

Przewidywany czas dostawy i jej koszt został określony w poniższej tabeli, przedstawione ceny są cenami brutto. Zamówienia powyżej 200 PLN realizujemy na nasz koszt*. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, nie ponosimy odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.


Forma wysyłki
Przelew
Za pobraniem
Przewidywany czas dostawy
Poczta Polska Priorytet
15 PLN
19 PLN
do 3 dni roboczych
Kurier DPD
12 PLN
16 PLN
1 dzień roboczy
*W przypadku płatności przy odbiorze doliczamy 4 PLN do sumy zamówienia. Opcja dostępna tylko dla zamówień do 1000  PLN.


                                   Pobierz formularz reklamacyjny                                                     

                                                           REGULAMINY AKTUALNYCH PROMOCJI


Zasady promocji regulowane są każdorazowo odrębnym regulaminem.

Płacąc za produkty zamawiane za pośrednictwem strony można wykorzystywać Vouchery. Vouchery uwzględniane będą przy realizacji zamówienia po wpisaniu w odpowiednie pole unikatowego kodu. Mają Państwo prawo przenieść swoje prawa do korzystania z tego bonu. Jeśli, zostanie złożone zamówienie na produkt w cenie niższej niż wartość Vouchera nadpłata nie zostanie zwrócona, a pozostała kwota nie będzie przekazana na "Twoje Konto". Kwota z Vouchera nie jest oprocentowana ani nie ma wartości pieniężnej w gotówce. Jeśli kwota z Vouchera nie pokrywa wartości składanego zamówienia, mają Państwo prawo dopłacić różnicę korzystając z innych form płatności.


REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ODBYWAJĄCEJ SIĘ POD HASŁEM „GÓRY I DOŁY 20% TANIEJ PRZY ZAKUPIE MINIMUM 2 SZTUK”, 06-15.05.2024

1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą: „GÓRY I DOŁY 20% TANIEJ PRZY ZAKUPIE MINIMUM 2 SZTUK” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Warunki Promocji”).

2. Organizatorem Promocji „GÓRY I DOŁY 20% TANIEJ PRZY ZAKUPIE MINIMUM 2 SZTUK” (dalej również: „Promocja”) jest CROSS POLAND SP Z O.O. z siedzibą ul. Trakt Brzeski 1 Zakręt, 05-077 Warszawa Wesoła wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053921; NIP: 524 22 71 550, reprezentowaną przez CEVDET BALKAN - Prezesa Zarządu (zwaną dalej „Organizatorem”)..

3. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie w Serwisie Internetowym dostępnym pod adresem URL: https://crossjeans.pl/.

4. Uczestnik Promocji ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Promocji.

5. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji

5.1. Przedmiotem Promocji jest skorzystanie przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji z Promocji obejmującej rabat w wysokości 20% ceny podstawowej na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch sztuk produktów promocyjnych w sklepie internetowym https://crossjeans.pl/.

5.2. Promocja dotyczy zakupu dokonanego poprzez serwis internetowy https://crossjeans.pl/.

5.3. Promocja obejmuje wszystkie produkty z kategorii: jeansy, spodnie, szorty, spódnice, t-shirty, koszule, bluzki, kurtki, bluzy, swetry, longsleeve oraz sukienki umieszczone w serwisie https://crossjeans.pl/. Promocją nie są objęte wszystkie modele: butów, pasków, skarpetek, czapek, szalików, rękawiczek, bielizny oraz toreb.

5.4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, akcjami promocyjnymi, z wyłączeniem promocji "Darmowa dostawa od 200 zł", "10% rabatu po zapisaniu się do newslettera" i "Dodatkowego rabatu 15% na kolejne zakupy".

5.5. Promocja obowiązuje w dniach od 06.05.2024 do 15.05.2024 do godziny 23:59 (dalej również: „Czas trwania Promocji”).

6. Aby wziąć udział w Promocji, należy:

6.1. W czasie trwania promocji należy dodać do koszyka co najmniej dwa produkty uwzględnione w promocji. Cena regularna każdego produktu objętego promocją produktu zostanie obniżona o 20%.

6.2. W Czasie trwania Promocji, każdy Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji wielokrotnie.

6.3. Uczestnik Promocji dokonując zakupu Produktów w sklepie on-line https://crossjeans.pl/ w wyznaczonym czasie trwania promocji zostanie zakwalifikowany do mechanizmu automatycznego uczestnictwa w promocji na korzyść Uczestnika Promocji, jeśli doda do koszyka minimum jeden produkt objęty promocją.

7. Reklamacje

7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sklep@crossjeans.pl lub pod nr telefonu 519 353 422 (8:00 - 16:00). 

7.2. Nieuszkodzone i nie noszące śladów używania Produkty nabyte w ramach Promocji podlegają zwrotowi w ciągu: 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia odebrania paczki i nie ogranicza praw z tytułu rękojmi za wady oraz praw wynikających z ustawy o prawach konsumenta (uprawnienia ustawowe).

7.3. Reklamacje dotyczące Przedmiotu Promocji rozpatruje zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Kodeksu cywilnego.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem URL: https://crossjeans.pl/regulamin.

8.2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Warunkach Promocji zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu.

8.3. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Crossjeans przysługuje prawo do odwołania Promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie ogłoszona w ramach Serwisu Internetowego. Odwołanie promocji nie wpływa na utratę uprawnień nabytych przez Uczestnika Promocji przed jej odwołaniem.

8.4. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest CROSS POLAND SP Z O.O.

8.5. CROSS POLAND SP Z O.O. zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako: zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie).

Warszawa, 06.05.2024


REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ODBYWAJĄCEJ SIĘ POD HASŁEM „DODATKOWY RABAT -15%”, 26.04-31.08.2024

1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą: „DODATKOWY RABAT -15%” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Warunki Promocji”).

2. Organizatorem Promocji „DODATKOWY RABAT -15%” (dalej również: „Promocja”) jest CROSS POLAND SP Z O.O. z siedzibą ul. Trakt Brzeski 1 Zakręt, 05-077 Warszawa Wesoła wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053921; NIP: 524 22 71 550, reprezentowaną przez CEVDET BALKAN - Prezesa Zarządu (zwaną dalej „Organizatorem”)..

3. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie w Serwisie Internetowym dostępnym pod adresem URL: https://crossjeans.pl/.

4. Uczestnik Promocji ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Promocji.

5. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji

5.1. Przedmiotem Promocji jest skorzystanie przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji z Promocji obejmującej dodatkowy rabat w wysokości 15% liczony od ceny podstawowej produktu, w przypadku gdy produkt nie podlega innym ogólnodostępnym promocjom, bądź też od ceny promocyjnej produktu wynikającej z uprzedniego zastosowania ogólnodostępnych promocji w sklepie internetowym https://crossjeans.pl/.

5.2. Promocja dotyczy zakupu dokonanego poprzez serwis internetowy https://crossjeans.pl/.

5.3. Promocja obejmuje wszystkie produkty umieszczone w serwisie https://crossjeans.pl/.

5.4. Promocja łączy się z innymi ogólnodostępnymi promocjami nieuruchamianymi przez kody rabatowe. Promocja nie łączy się z promocją "10% rabatu po zapisaniu się do newslettera".

5.5. Promocja obowiązuje w dniach od 26.04.2024 do 31.08.2024 do godziny 23:59 (dalej również: „Czas trwania Promocji”).

6. Aby wziąć udział w Promocji, należy:

6.1. W czasie trwania promocji należy dodać do koszyka co najmniej jeden produkty uwzględniony w promocji, następnie w polu Kod rabatowy wpisać kod z ulotki promocyjnej i kliknąc przycisk Aktywuj kod. Jeśli produkt w koszyku nie podlegał żadnej innej promocji dostępnej na stronie, jego cena regularna zostanie obniżona o 15%. Jeśli produkt w koszyku podlegał promocji dostępnej na stronie, to jego cena regualarna najpierw zostanie obniżona o rabat wynikający z ppromocji dostępnej na stronie, a następnie jego cena promocyjna zostanie obniżona o 15% rabatu wynikającego z zastosowania kodu rabatowego. 

6.2. W Czasie trwania Promocji, każdy Uczestnik Promocji może skorzystać z konkretnego kodu promocyjnego tylko raz dla pojedynczej transakcji. Kody promocyjne są unikalne i mogą być zastosowane tylko raz dla pojedynczej transakcji.

7. Reklamacje

7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sklep@crossjeans.pl lub pod nr telefonu 519 353 422 (8:00 - 16:00). 

7.2. Nieuszkodzone i nie noszące śladów używania Produkty nabyte w ramach Promocji podlegają zwrotowi w ciągu: 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia odebrania paczki i nie ogranicza praw z tytułu rękojmi za wady oraz praw wynikających z ustawy o prawach konsumenta (uprawnienia ustawowe).

7.3. Zwracane Produkty (z wyłączeniem zwrotów wynikających z uprawnień ustawowych) powinny być dostarczone w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu.

7.4. Reklamacje dotyczące Przedmiotu Promocji rozpatruje zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Kodeksu cywilnego.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem URL: https://crossjeans.pl/regulamin.

8.2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Warunkach Promocji zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu.

8.3. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Crossjeans przysługuje prawo do odwołania Promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie ogłoszona w ramach Serwisu Internetowego. Odwołanie promocji nie wpływa na utratę uprawnień nabytych przez Uczestnika Promocji przed jej odwołaniem.

8.4. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest CROSS POLAND SP Z O.O.

8.5. CROSS POLAND SP Z O.O. zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako: zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie).

Warszawa, 26.04.2024